Regulamin konferencji

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji Organizatora oraz zasady jej organizacji.
 2. Zapisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz obowiązują wszystkich jej Uczestników.
 3. Organizatorem Konferencji jest BonaSoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000694070, NIP: 8943113503, REGON: 368227164.
 4. Konferencja odbywa się w formie stacjonarnej, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. 
 5. Udział w Konferencji jest nieodpłatny, przy czym może wziąć w niej udział jednocześnie maksymalnie dwie osoby pracujące w jednej instytucji.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
  • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej https://bonasoft.pl/konferencja-katowice/ oraz
  •  potwierdzenie udziału od Organizatora Konferencji.
 7. Uczestnik, który wypełnił i przesłał formularz rejestracji, otrzymuje na podany przez niego adres e-mail informację o przyjęciu zgłoszenia na Konferencję.
 8. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc lub zgłoszenia dokonanego po terminie rejestracji.
 9. Informacja o przyjęciu zgłoszenia na Konferencję nie jest równoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa. Uczestnik Konferencji otrzymuje na podany przez niego adres e-mail informację o przyjęciu zgłoszenia na Konferencję
 10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie jednego tygodnia przed planowanym terminem Konferencji, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o tej rezygnacji drogą e-mail na adres: marketing@bonasoft.pl.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany terminu, miejsca i programu  Konferencji z przyczyn od niego niezależnych
  •  odwołania Konferencji bez podania przyczyny.
 12. W przypadkach wskazanych w pkt. XI powyżej, Organizator informuje o nich uczestników; 
  z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu lub osobiście.
 13. Podczas  wypełnienia formularza, Uczestnik zapoznaje się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania jego danych osobowych.
 14. Zgodnie z wymogami ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) uczestnicy Konferencji zainteresowani otrzymywaniem informacji marketingowych i materiałów reklamowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Bonasoft Sp. z o.o., mogą wyrazić zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub checkboxów podczas wypełniania formularza rejestracji.
 15. Na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, otrzymuje on od Organizatora podziękowanie za uczestnictwo oraz materiały pokonferencyjne.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w takim przypadku zmiana Regulaminu może wejść w życie w terminie krótszym niż 7 dni, ale nie krótszym niż 3 dni od poinformowania Uczestników za pomocą wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, jeżeli nie zgadza się ze zmianami Regulaminu opisanymi powyżej, o czym powiadamia Organizatora na adres email: marketing@bonasoft.pl.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.