REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest BonaSoft Sp. z o.o., ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000694070, NIP: 8943113503, REGON: 368227164, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu 
  i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Konkurs trwa w dniach 27-29.04.2022 r., przyjmowanie zgłoszeń konkursowych odbędzie się w dniu 27.04.2022 w godzinach 00:00 – 24:00.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs odbywa się na stronie internetowej Organizatora tj. www.bonasoft.pl  w związku 
  z Akademickimi Targami Pracy organizowanymi przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu oraz zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu.

II Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mają prawo wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnej, 
  z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
 2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie najciekawszego Curriculum Vitae (zawierającego najbardziej interesującą formę graficzną lub słowną oraz dostosowaną do profilu działalności Organizatora konkursu) zawierającego aktualny adres e-mail uczestnika i:
  • przesłanie go w wersji elektronicznej w ramach rekrutacji na stanowiska wskazane na stronie internetowej:https://bonasoft.pl/kariera/ lub
  • przesłanie go w wersji elektronicznej w ramach rekrutacji do BonaAkademii prowadzonej na stronie internetowej:https://bonasoft.pl/bonaakademia/

III Zasady przyznawania nagród

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja konkursowa w składzie 3 członków, wybrana przez Organizatora.
 2. Komisja konkursowa spośród uczestników, którzy wysłali Curriculum Vitae w trybie wskazanym w pkt II pkt 2 powyżej w dniu 27. 04.2022, wyłoni dwóch zwycięzców, których Curriculum Vitae okaże się najciekawsze oraz najbardziej dostosowane do profilu działalności Spółki.
 3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w postaci: 
  • I miejsce: Voucher na platformę z kursami o wartości 150 złotych,
  • II miejsce: Voucher do Empiku o wartości 50 zł
 4. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 5. Decyzja komisji konkursowej o wyłonieniu zwycięzców oraz przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage https://www.facebook.com/people/BonaSoft/100038756592745/ w dniu 29.04.2022 r. oraz wysłane do każdego z uczestników konkursu drogą e-mail, na podany przez niego adres.
 7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mail. Nagroda zostanie przesłana pocztą kurierską na adresy podane przez Zwycięzców w zwrotnych wiadomościach e-mail.
 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę pod wskazane przez nich adresy dostawy w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

IV Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, że:

a) Administratorem Twoich danych osobowych jest BonaSoft Sp. z o.o. ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław, +48 (71) 75-75-858, rodo@bonasoft.pl.

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: rodo@bonasoft.pl.

c) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:

 • uczestnictwa w konkursie, w tym do dokonania wyboru najciekawszego CV oraz do wysyłki informacji o jego wynikach,
 • wysyłki nagrody do zwycięzcy, po podaniu przez niego danych do wysyłki,
 • uczestnictwa w rekrutacji prowadzonej przez BonaSoft,
 • uczestnictwa w rekrutacji poprzez BonaAkademię, 
 • wysłania informacji o webinarze dotyczącym rekrutacji, organizowanym przez BonaSoft.

d) Podane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane:

 • dostawcom usług hostingowych (strona internetowa BonaSoft),
 • innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

e) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub przez okres trwania aktualnej lub dalszych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: rodo@bonasoft.pl.

f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

g) Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany.

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów skazanych w pkt c powyżej.