Regulamin webinaru

Regulamin webinaru

 1. Organizatorem Webinarów  jest BonaSoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000694070, NIP: 8943113503, REGON: 368227164. 
 2. Organizator świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu uczestnictwa w wydarzeniach online (zwanych dalej: webinarami) za pomocą zewnętrznej platformy. Usługa jest realizowana na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, który jest skierowany do uczestników webinarów (zwanych dalej: Uczestnikami). 
 3. Usługa świadczona przez Organizatora jest bezpłatna dla Uczestników, przy czym zostaje udostępniona Uczestnikowi po spełnieniu przez niego następujących warunków: 
  • udzielenie co najmniej jednej ze zgód marketingowych wskazanych na podstronie wydarzenia online, 
  • znajomość branży do której dedykowany jest webinar. 
 4. Jeżeli Uczestnik akceptuje warunki wskazane w pkt. 3 powyżej, powinien wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie webinaru oraz nacisnąć przycisk „wyślij wiadomość”. Jeżeli Uczestnik chce skorzystać z usługi określonej w pkt. 2 powyżej, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji. 
 5. Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne, aby zapobiec sytuacjom uczestnictwa w webinarze osób niezarejestrowanych i zapewnić bezpieczne warunki do merytorycznej dyskusji. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. 
 6. Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podlegają weryfikacji przez Organizatora zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3 powyżej. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 3 powyżej lub w przypadku przekroczenia ilości zgłoszeń, jeśli na podstronie webinaru podano informację o ograniczonej liczbie miejsc. 
 8. Po weryfikacji przez Organizatora wskazanej w pkt. 6 powyżej, Uczestnik otrzymuje link aktywacyjny do webinaru na wskazany w formularzu rejestracyjny adres e-mail. 
 9. Informacja o odmowie uczestnictwa w webinarze po uprzedniej weryfikacji zgłoszenia przekazana zostanie przez Organizatora z użyciem środków komunikacji podanych w formularzu rejestracyjnym (email, telefon). 
 10. Wraz z uzyskaniem linku dostępu do webinarium Uczestnik uzyskuje prawo do indywidualnego korzystania z webinaru. Zwielokrotnianie linku do webinaru lub udostępnianie go osobom trzecim jest niedozwolone. 
 11. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z usługi wskazanej w pkt. 2 powyżej. 
 12. Do korzystania z usługi wskazanej w pkt. 2 powyżej, niezbędne jest spełnienie wymogów technicznych tj. posiadanie komputera lub smartphone z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej (Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari), dostęp do Internetu, włączenie w przeglądarce internetowej: Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari możliwości zapisu plików cookies oraz Javascript oraz aktywne konto pocztowe e-mail. 
 13. Organizator webinaru nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie do Internetu lub przerw w świadczeniu usługi spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie lub spowodowanych siłą wyższą. 
 14. Uczestnicy webinaru będą mieli dostęp do wszystkich zadanych pytań podczas webinaru i udzielonych na nie odpowiedzi. Pytania będą rejestrowane przez Organizatora w celu archiwizacji, opracowywania odpowiedzi i ich udostępniania. 
 15. Uczestnik webinaru ma prawo zadawania pytań w formie czatu dostępnego na zewnętrznej platformie na której organizowany będzie webinar, ale Organizator nie gwarantuje otrzymania przez Uczestnika odpowiedzi,z zastrzeżeniem pkt. 14 powyżej. 
 16. Użytkownicy w trakcie korzystania z usługi nie mogą umieszczać : treści obraźliwych, treści dyskryminacyjnych ,treści mogących powodować naruszenie praw osobistych osób fizycznych i prawnych lub w inny sposób naruszać obowiązujące przepisy prawa. 
 17. W przypadku problemów z realizacją webinaru np. problemów technicznych z połączeniem, Uczestnicy mogą składać reklamacje drogą elektroniczną poprzez kontakt Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@bonasoft.pl.  
 18. Wszelkie materiały będące treścią webinaru (oraz otrzymane przez Uczestnika po webinarze) stanowią przedmiot praw autorskich Organizatora webinaru. Modyfikacja, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub inne nieuprawnione wykorzystanie tych materiałów w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jest zabronione. 
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • błędnie podany adres e-mail służący do zgłoszenia udziału w webinaru, a w konsekwencji uniemożliwiający przesłanie linku dostępu celem uczestnictwa, 
  • problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika (nieprawidłowe działanie urządzeń czy sieci internetowej), utrudniającej lub uniemożliwiające udział w webinaru, 
  • zdarzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie webinaru, 
  • przekazanie przez Uczestnika linku dostępu lub udostępnienie webinaru osobom trzecim. 
 20. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zakresie terminu, programu oraz platformy zewnętrznej na której będzie odbywał się webinar. 
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem środków komunikacji podanych w formularzu rejestracyjnym (email, telefon) przed jego planowanym terminem. 
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu webinarium, co pozostaje bez wpływu na warunki uczestnictwa powstałe przed zmianą. 
 23. Podczas  wypełnienia formularza, Uczestnik zapoznaje się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania jego danych osobowych. 

BONASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
UL. KRAKOWSKA 52,  
50-425 WROCŁAW