Zapytanie ofertowe

Wrocław 07.04.2022

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do potencjalnych wykonawców z prośbą o szacowanie wartości usługi Badawczo-Rozwojowej polegającej na opracowaniu koncepcji prototypu platformy służącej do automatyzacji testów oprogramowania  z wykorzystaniem AI i ML

Oferty powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej na adres mailowy Bonasoft:

biuro@bonasoft.pl

najpóźniej do dnia 08.04.2022 do godziny 12:00

1. Szczegółowy zakres

Celem realizacji usługi badawczo rozwojowej jest podniesienie efektywności procesu wytwarzania oprogramowania poprzez wytworzenie koncepcji prototypu platformy do automatyzacji procesów testowania z wykorzystaniem AI i ML

Zakres usługi obejmuje: 

 1. Badanie efektywności procesów wytwarzania i testowania oprogramowania, rozumianej jako stosunek ilości wykonywanych przypadków testowych w jednostce czasu 
 2. Audyt technologiczny, którego rezultatem będzie zidentyfikowanie potrzeb w zakresie podnoszenia jakości oprogramowania oraz wskazanie obszarów doskonalenia procesów testowania, które poprzez wdrożenie automatyzacji, potencjalnie doprowadzą do poprawy ogólnej efektywności procesu wytwarzania i testowania oprogramowania w Bonasoft. 
 3. projekt koncepcji architektury prototypu platformy do automatyzacji procesów testowania oprogramowania z wykorzystaniem AI i ML, w ramach której wyspecyfikowane zostaną następujące elementy:  
 4. środowisko systemu do zarządzania testami (Test Management System -TMS),  
 5. środowisko konfiguracji i parametryzacji automatów testowych,  
 6. środowisko do przeprowadzania testów automatycznych,  
 7. środowisko do wizualnej zautomatyzowanej walidacji interfejsu użytkownika z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji (w tym uczenia maszynowego) 
 8. środowisko zapisywania rezultatów testów,  
 9. środowisko generowania raportów z przeprowadzanych testów. 
 10. wytworzenie i testowanie prototypu platformy z wykorzystaniem ML i AI do automatyzacji procesów testowania oprogramowania, zgodnie z projektem w Bonasoft 
 11. wytworzenie bazowych automatycznych przypadków testowych, kluczowych dla podniesienia efektywności procesu wytwarzania i testowania oprogramowania 
 12. przeszkolenie zespołu testersterskiego oraz developerskiego w obszarze wykorzystania i rozwijania platformy oraz monitorowania efektywności procesu testowania  
 13. pomiar i ocena efektywności procesu wytwarzania oprogramowania 
 14. Raport końcowy

2. Kryteria potencjalnego wykonawcy

Złożone przez Wykonawców oferty zostaną ocenione według kryterium oceny ceny oraz czasu realizacji z czego w ocenie :

Cena stanowi – 90%

Czas realizacji stanowi – 10%

Im niższa cena i krótszy czas realizacji tym więcej punktów osiągnie Wykonawca.

3. Wymogi obligatoryjne Wykonawcy

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie: 

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub 

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz

4. Wzór odpowiedzi na zapytanie:

Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie powinien przesłać następujące dokumenty:

4.1 Szacunkowa wycena

4.2 Deklaracja o posiadaniu należytej wiedzy i kompetencji